Economische missie naar Frankrijk met de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Lilianne Ploumen

Wilt u zakendoen in Frankrijk of bestaande zaken uitbreiden? Ga dan mee met de economische missie naar Frankrijk onder leiding van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Lilianne Ploumen. Hans de Boer, voorzitter VNO-NCW zal als zakelijk delegatieleider optreden. Het doel van deze missie is onder meer de bevordering van de handel, wederzijdse investeringen en technologische samenwerking.

De handelsmissie naar Frankrijk loopt parallel aan het staatsbezoek van Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander en Hare Majesteit Koningin Máxima.

Frankrijk

Nederland en Frankrijk zijn strategische handels-, investerings- en innovatiepartners. Beide landen vormen een economisch koppel, steevast in elkaars top 5. Economisch zijn we complementair en hebben we elkaar veel te bieden: van samenwerking in kennis- en waardeketens in landbouw tot vliegtuigbouw en van chemie tot creatieve industrie. In de samenwerking is veel aandacht voor innovatie & ontwikkeling en de economie van morgen: slimme steden & mobiliteit, digitale & circulaire economie, klimaat & energie, agrofood. Het Frans-Nederlands economisch jaar, gelanceerd tijdens de start van de Tour de France in Utrecht en eindigend in de zomer van 2016, biedt een mooi kader om de hechte economische banden tijdens het bezoek te illustreren.

Frankrijk is een land dat vele voordelen biedt als exportbestemming. Het is goed te bereiken, een hoog ontwikkelde markt (ruim 60 miljoen inwoners) en er zijn goede samenwerkingskansen op het gebied van handel, investeringen, innovatie en onderzoek.

Focus op sectoren

Tijdens dit bezoek ligt de focus op de sectoren:

  • Agri & Food
  • Energie
  • High Tech Systemen & Materialen (HTSM)
Met speciale aandacht voor: Aerospace, Biobased Economy, Circulaire economie, Food Innovations, Plantveredeling, Serious Gaming, Smart Cities en Wind op Zee.

Aerospace

Als thuisbasis van één van werelds grootste vliegtuigbouwers is Frankrijk een belangrijke speler in de luchtvaart. Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen zijn belangrijke toeleveranciers en kennispartners, met name waar het gaat om het toepassen van supersterke en lichtgewicht composieten maar ook de ontwikkeling van systemen die de passagierservaring verbeteren. Nu de luchtvaart voor grote uitdagingen staat, wordt er in de gehele waardeketen gezocht naar duurzamer, efficiënter en goedkoper produceren en onderhouden van vliegtuigen. Deze uitdagingen gelden tevens voor de operatie van luchthavens. Toeleveranciers zijn hierin een belangrijke spil en de vraag naar innovatieve oplossingen wordt steeds groter. Voor de Nederlandse luchtvaartindustrie betekent dit dat er grote kansen liggen.

Biobased economy

Lag het accent in Frankrijk eerst vooral op bio-energie, nu verschuift de aandacht steeds meer naar biobased producten met hogere toegevoegde waarde. Het cascade-denken wint aan invloed. Ook valt op dat overheid, onderzoeksinstellingen en bedrijfsleven op dit vlak nauw samenwerken, bijvoorbeeld in het kader van innovatieclusters (zogenaamde pôles de compétitivité) van wereldklasse. Dit biedt kansen om met Franse partners in zee te gaan bijvoorbeeld voor productontwikkeling of bewerken van markten voor biobased producten.

Circulaire economie

In de aanloop naar de klimaattop in Parijs en zeker ook als follow-up, is in Frankrijk steeds meer geïnvesteerd in duurzaamheid. Op het gebied van circulaire economie wordt ook nadrukkelijk naar Nederland gekeken. Nederlandse technologie, kennis, producten en diensten in deze sector sluiten goed aan bij de Franse vraag. Samen met (de-) centrale overheden proberen we toekomstige investeringen in kaart te brengen en zullen we de Nederlandse expertise op dit gebied onder de aandacht brengen.

Food Innovations

Voedselverwerking en gastronomie staan hoog in het vaandel in Frankrijk en agrofood vormt de belangrijkste economische sector. Met een zeer kritische consument is er voortdurend druk om producten te vernieuwen dan wel nieuwe producten op de markt te brengen. Onderzoek, bedrijfsleven en overheid, gespecialiseerd in voedselverwerking, werken hiertoe nauw samen, bijvoorbeeld in R&D. Een voorbeeld is algen en wieren. Het onderzoek naar toepassingsmogelijkheden heeft in beide landen hoge prioriteit maar staat nog in de kinderschoenen. Er ligt een onaangeroerde schat van veelbelovende groene moleculen die nog op ontdekking wachten.

Plantenveredeling

Frankrijk en Nederland hebben een sterke veredelingssector gemeen en ook het grote belang dat gehecht wordt aan o.a. biologische produktie. De veredelingssector is bij uitstek innovatief. Om die innovatiekracht op lange termijn te waarborgen moeten uitdagingen worden aangegaan (bescherming innovaties, biotechnologische technieken). Samen daarin optrekken is wezenlijk.

Serious Gaming

Serious Gaming is met een grote opmars bezig in zowel Nederland als Frankrijk. Bedrijven, overheden en zelfs ziekenhuizen beginnen de toegevoegde waarde van deze games steeds meer in te zien. Hoewel Frankrijk een belangrijke speler is op het gebied van videogames, is Serious Gaming een grote groeimarkt met veel mogelijkheden. Nederland heeft een zeer goede naam op dit gebied in Frankrijk – een door de Nederlandse ambassade georganiseerd evenement op het gebied van Serious Gaming in de gezondheidssector heeft afgelopen jaar geleid tot meerdere samenwerkingen tussen Nederlandse ontwikkelaars en Franse bedrijven en ziekenhuisinstellingen. Kortom, in Frankrijk zijn Serious Games een serieuze zaak.

Smart Cities

De kansen die nieuwe technologieën met zich mee brengen om steden schoner, efficiënter en leefbaarder te maken zijn in Frankrijk bepaald niet onopgemerkt gebleven. Steden als Parijs, Lyon en Bordeaux zijn hard op zoek naar nieuwe middelen om de stad slimmer te maken. Nederland speelt daar een belangrijke rol in. Bij het bezoek van President Hollande aan Nederland in 2014 is een overeenkomst getekend om kennis over Smart Cities uit te wisselen. Er is veel aandacht voor Nederlandse oplossingen op dit gebied die daardoor kansen bieden op de Franse markt.

Wind op Zee

Frankrijk heeft onlangs de wet op de energietransitie aangenomen, waarin onder andere gestreefd wordt naar een vermindering van afhankelijkheid van kernenergie en de vergroting van het aandeel van duurzame energie naar ruim 30% in 2030. Wind op zee maakt hiervan een belangrijk onderdeel uit. Voor de Franse westkust zijn nu zes zones definitief toegekend voor de komst van zes offshore windparken goed voor 1.900 MW en een totaal van 700 turbines. Er bestaan goede kansen voor Nederlandse technologie en producten in de gehele keten van wind op zee. De turbines zijn al aan Areva en Alstom toegekend, maar voor de toelevering, installatie en plaatsing ervan en ook het ontwerp en de opzet van de windparken, heeft Nederland zeker waardevolle kennis en expertise te bieden.

Bedrijvenprogramma

De missie biedt een mooie gelegenheid aan bedrijven en kennisinstellingen om een goed beeld te krijgen van de mogelijkheden die deze sectoren bieden en contacten te leggen met Franse zakenpartners. Tevens kunt u het bezoek benutten om bijvoorbeeld contracten of MoU’s te ondertekenen in het bijzijn van hoogwaardigheidsbekleders.

Daarnaast zal er een Innovatieparade worden georganiseerd. De Innovatieparade is een groot en doorlopend evenement waar creativiteit en innovatievermogen van Nederland in al zijn diversiteit te zien zal zijn. Speciale aandacht zal worden besteed aan Frans-Nederlandse samenwerkingsprojecten en -producten. Nederlandse en Franse hoogwaardigheidsbekleders zullen dit evenement openen.

Indien u een innovatief product wilt exposeren dan kunt u uw interesse kenbaar maken. Uw product zal een dag te zien zijn in het Cité de la Mode et du Design en daarna bestaat de mogelijkheid tot verlenging op de Nederlandse residentie in Parijs in het kader van het Europees voorzitterschap.

Bekijk het volledige programma.

Deelname

Deelname aan deze missie staat open voor bedrijven en kennisinstellingen uit alle bovengenoemde thema’s. Het aantal deelnemers aan de missie en de Innovatieparade is aan een maximum gebonden. De kosten van deelname bedragen € 950 per bedrijf (maximaal 2 personen). Reis- en verblijfkosten zijn voor eigen rekening. Individueel vervoer en kosten vervoer product/dienst voor de Innovatieparade komen voor eigen rekening.

Het dienstenpakket dat u hiervoor wordt geboden omvat deelname aan de diverse netwerkevenementen, bedrijfscontacten, Innovatieparade met één product en/of dienst en lokale ondersteuning door de organisatie tijdens het bezoek. Een overzicht van de diverse programmaonderdelen staat vermeld bij het voorlopige programma.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden voor deze missie. De inschrijving voor deze missie sluit op 25 januari 2016.

De organisatie van deze economische missie is in handen van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl), in nauwe samenwerking met de ministeries van Algemene Zaken, Economische Zaken en Buitenlandse Zaken en het Nederlands economisch netwerk in Frankrijk.

Contact

Voor meer informatie over deelname aan deze economische missie en het algemene programma kunt u contact opnemen met:

Sandra Pompe
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
T (088) 602 1137
E sandra.pompe@rvo.nl